onsdag 26. desember 2007


The Odes of the Holy TrinityJesus: … ditt hjärta har skapats av Vår sublima Kärlek för att ge denna kärlek tillbaka till Oss; från början är ditt hjärta uppfyllt endast av Vår Närvaro; det är skapat på ett så outsägligt sätt, att det skulle kunna bibehålla hela den sublima Kärleken och Vår Närvaros ljuvlighet; men om törnen och taggiga buskar sticker hål på det, förlorar det sitt innehåll som en perforerad cistern; törnena är världsliga bekymmer och rikedomens lockelser som kan perforera hjärtat och torka ut det från den livgivande källan.


Vassula: … säg mig, Herre, vad är hemligheten med att inte bli perforerad, och finns det någon bot mot den skada som redan skett?


Jesus: ’För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt;


(Matt. 19:26: Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.”) sedan är det också så att var och en har fått en fri vilja i gåva; den som fruktar Mig kommer att vara villig att ta emot tillrättavisning och kommer inte att förlora Mig; de som söker Mig kommer att få sin näring från Mig och bli mätta; kärleken är Guds Ande, genom vilken du tar emot Mitt ljus, som upplyser ditt hjärta; envar som verkligen och uppriktigt kämpar för att få del av Min nåd kan förbli oberörd av denna världen och kommer inte att förlora den sublima substansen i sitt hjärta; men om någon stannar upp och börjar samtala med frestelsen och lyssnar till de världsliga rikedomarna, kommer han att förbli i världen och trampas ner av syndens stoft; Jag har sagt att Min Fader och Jag och den Helige Ande skall komma och bo i den själ som älskar Mig och håller Mina bud; Min närvaro är helt och fullt i dessa hjärtan, och genom det ljus som Vi sänder in i dem når dessa själar fram till den gudomliga kunskapen om Mig; denna storartade kunskap fylld av kärlek leder deras fötter till bröllopskammaren där Jag, deras Brudgum, väntar på dem för att de skall åtnjuta ostörd frid…


Varje själ kan nå Min kärleks höjder; varje själ är kallad till gudomlig förening med Mig; varför talar Jag med er i er tid? Varför sänder Jag ut Min väldoft genom Mina gudomliga oden till detta släkte? Varför talar Jag till er poetiskt och religiöst? Varför har Jag stigit ner till de mörka regionerna för att vara bland er? Varför låter Jag Mitt otillgängliga ljus stråla på er alla? Varför besöker Jag begravningsplatserna och öppnar gravarna och letar efter de döda? Varför kallar Jag er till en gudomlig förening och till en andlig förmälning? Jag skall säga er varför; även om ni är ”skadade” som du sade, Vassula, finns det hopp för er att bli återställda; det är detta som allt handlar om; Jag kommer för att rädda syndaren; som Jag sade tidigare, ’för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt’; med andra ord, Jag är oändligt rik på nåd och det är genom nåd som ni kan bli räddade; Jag vill inte syndarens död; Jag är Uppståndelsen och Jag vill att ni alla lever i Mitt ljus; därför stiger Jag ner på jorden genom dessa oden och även på andra sätt för att återuppväcka er, ni som tillåtit er själva att falla ur nåden, ner i graven och nu i miljontal ligger och ruttnar, på grund av synden.


I Mitt gränslösa medlidande sade Jag i himmelens salar: ”Jag vill inte i oändlighet och för alltid sörjande se på hur syndaren dör utan i stället att han återvänder till Mig och lever”; från ovan såg Jag en väldig begravningsplats och stanken från de ruttnande kropparna spred sig i hela kosmos… världen som håller på att förstöras är övertäckt av mörker, uppslukad av dunkel, skall då Jag fortsätta att se Mina söner och arvingar förslavade och döende? Hur länge skall Jag behöva se Mitt eget husfolk sönderslitet och sönderrivet? Det är tid, ja det är verkligen tid att skilja ogräset från vetet; Jag svor en ed då och sade: ”Jag skall genom Min Helige Andes kraft ge dem nåd, så att deras dolda jag kan växa sig starkt, åt var och en som besvarar Min nåderika kallelse, så att de kan leva i Mig; och Jag kan leva i dem genom tron; rotade i kärlek och uppbyggda på kärlek kommer de sedan att fostras till att få mottaga hela Min fullhet.” Så har Jag svarat på det du sade, Vassula; Jag sade i Min oändliga barmhärtighet: ”Jag skall låta ljus stråla in i denna oförnuftiga skapelse och upplysa deras själar och förnya dem genom en andlig revolution; Jag skall Själv leda dem in i denna förnyelse av deras jag och själar och leda var och en till sanningens godhet och helighet; Min önskan att rädda vara och en brinner i Mitt Hjärta; Jag skall inte vända bort Mitt Ansikte från dem utan undervisa var och en och omskola dem; ja, himmelens och jordens Herre skall verkligen upptända denna jord med Sin kärlek; Jag skall besöka Mina förlorade söner och kalla dem tillbaka till Mig och påminna dem om denna ocean av godhet, påminna dem att de skall sätta sin lit till Mig; med stor ömhet skall Jag lära dem att göra gott och aldrig ge efter för det onda; sedan skall Jag med mildhet lära dem igen och stava om Mitt Ord för dem med deras vokabulär (termer), för att säkrare nå dem; med andra ord skall den Gudomliga Visheten anpassa sig efter deras behov för att göra Mig förstådd i deras så utarmade själ och ge dem kunskap om frälsningen, genom deras synders förlåtelse; och som den uppgående solen skall Jag lysa upp deras hjärtan; Jag skall så dem i Mitt Hjärta, där de skall blomstra och med glädje förkunna:


”hur stora är inte Dina tecken, Mästare;

hur mångfaldiga och mäktiga Dina under!

Du, den Allsmäktige och underbare Guden

Som lät Ditt Ansikte lysa över mig

Och visade mig Din ynnest, och prydde

Hela min själ med Dig Själv;

Må Ditt Namn vara prisat och dyrkat;”

Och i Min glädje skall Jag svara:”

hädanefter, Min älskade, skall Jag bo i dig och du skall bo i Mig,

din Gud:”


Ingen kommentarer: