onsdag 23. januar 2008

"Jag är kroppens huvud, men det enda Jag ser är deras huvuden, inte Mitt. Säg åt dem att böja sina huvuden och de skall se Mitt, säg åt dem att böja sig djupt så att Jag kan få lyfta upp dem till Mig."ETT ENHETSBUDSKAP:


DERAS SPLITTRING HAR SKILT MITT HJÄRTA FRÅN DERAS, VAR SANNINGENS FÖRSVARARE


7 oktober 1991


Allt jag äger, vill jag bruka till din ära. Det är inte mycket jag äger, faktiskt nästan ingenting eftersom jag är ringa, fattig, svag och mycket eländig, ta emot det som jag äger, Herre.


Min närhet - Hans förtrolighet. - till dig har upptänt en eld i dig och räddat dig och många andra.


Jag behöver din fria vilja; ge dig själv till Mig och Jag skall låta strömmar springa fram ur dig. Jag behöver en djup fattigdom om Jag skall kunna nå ut med Mina verk. Jag skall förse din själ med vad den behöver, ty du är Min brud.


Vassula, era städer är fyllda med döda och stanken från dem stiger upp ända till himlen, de ruttnar i miljontal. Be, be om fred, kärlek, tro och enhet.Den Helige våndas över vad som måste komma, Han är så bedrövad att det inte kan beskrivas med ord. Jag kommer bli tvungen att låta Min hand falla över detta onda släkte.


Dotter, för Min skull, tag upp enhetens kors och bär det över hela världen. Res från land till land och säg till dem, som talar om enhet men som inte upphör att tänka det motsatta och som fortsätter att leva på motsatt sätt, att deras splittring har skilt Mitt hjärta från deras. Ropa för till slut skall Min röst bryta igenom deras dövhet. Jag är med dig i denna vedermöda, så frukta inte.


Jag har anförtrott Mitt kors åt dig, detta kors skall helga dig och rädda dig, så bär det med kärlek och ödmjukhet.


Åkalla ständigt Mitt Namn. Din uppgift, Mitt barn, är att vittna om kärleken och att visa på Min helighet i deras brist på kärlek och trohet. Fortsätt din väg utan fruktan och var ett eko av Mig.Vittna med glädje, med iver, vittna med kärlek om kärleken.Närhelst Mina fiender genomborrar dig, gläd dig! Och ge alla dina sår åt Mig så skall Jag genast lindra din smärta.
Varje gång du lyfter blicken och söker Mig, skall Mitt hjärta, rikt på barmhärtighet, inte motstå dig. Du är Mitt barn som Jag har adopterat, som Jag har fostrat och mättat, så frukta inte människorna, de kan inte förstöra dig.


Snart skall Jag befria dig. Fram till dess, res runt med Mitt enhetskors och förhärliga Mig. Var sanningens försvarare och försvarare av den enda kyrka som Jag har grundat. Res till varje land och presentera dig för dem.
Säg dem att Jag önskar fred och en enda kyrka i Mitt heliga Namn - säg dem att den som påstår att han är rättfärdig men ändå förblir splittrad, han skall få äta av den frukt han har sått och förgås.


Tala också om för dem hur Jag avskyr falska hjärtan; och att deras högtidligheter och deras anföranden tröttar ut Mig. Säg dem hur Jag vänder Mig bort från deras högdragenhet och styvhet. Deras omdöme förefaller i sanning storartad och imponerande för människor, men inte för Mig, Jag kan inte gratulera en döende kyrka som går mot sin upplösning. Säg dem som önskar höra att: om de inte sänker sin röst kommer de aldrig att höra Min.


Om de sänker sin röst, kommer de att börja höra Min och så göra Min vilja. Jag är En, trots detta har de alla skapat sig en egen Kristus. Jag är kroppens huvud, men det enda Jag ser är deras huvuden, inte Mitt. Säg åt dem att böja sina huvuden och de skall se Mitt, säg åt dem att böja sig djupt så att Jag kan få lyfta upp dem till Mig.


Låt dem inte skrämma dig, Mitt barn, var tålmodig som Jag är tålmodig. Var klok genom att förbli vid Min sida. Du skall bära Mina smycken - Hans kors, spikar och törnekrona. - så att du förblir Mig trogen. Dessa skall hela tiden påminna dig om Mig. Be, Min brud, be till din brudgum och Jag skall till slut belöna dig. Förhärliga Mig och Jag säger dig: arbeta hårt, gör uppoffringar och ingenting kommer att vara förgäves.
Säg dem att Jag skall upprätta Mitt rike Mitt


i fattigdom


hos dem som har tid att lyssna till Min Ande, som tillber Mig och gör Min vilja - i dem gläder sig Min själ!


Dotter, Jag älskar dig trots ditt elände. Låt Mig fortsätta Mina verk i dig. Anpassa dig till Mig som Jag anpassar Mig till dig och genom dig kommer Min närvaro att kännas, och genom dig skall Jag föra detta släkte till enhet. Känn dig trygg, för Jag är med dig. Mitt sigill är på din panna och med detta sigill och med Min nåd skall Mitt rike upprättas på jorden, på det sätt som Jag önskar. Ta emot Min frid. Kom ihåg: Jag är med dig hela tiden. Kom, träd in i Mina sår.
Budskapet på engelsk:

Ingen kommentarer: