mandag 28. juli 2008

Treenigheten


Mysterium.
+
Men dette er et mysterium, der ordene kommer til kort. Det er bare i tilbedelsen vi kan nærme oss forståelsen. Slik det uttrykkes av Gregorios av Nazianzos en teolog på 300-tallet:

«Knapt har jeg begynt å besinne meg på Enheten, før Treenigheten lar meg bade i sin glans. Knapt har jeg begynt å besinne meg på Treenigheten før jeg på nytt gripes av Enheten. Når en av de Tre viser seg for meg, tror jeg at den er helheten, for mitt øye blir fullt, og alt annet flyr bort. Det finnes ikke rom igjen i min ånd til å forstå enda en av dem. Når jeg forener de Tre i en og samme tanke, ser jeg en eneste flamme, uten at jeg kan skjelne eller analysere hvert enkelt lys.»

Engelsk:
As soon as I begin to contemplate the Unity. the Trinity bathes me in its splendor. As soon as I begin to think og the Trinity, I am seized by the Unity. When one of the Three appears to me, I think that it is the whole, so fully my eye is filled, so fully the abundance escapes me. For in my mind, which is too limited to comprehend a single One, there is no room for any more. When I join the Three in a single thought, I behold a single flame, and I am able neither to divide nor to analyze the unifiec Light.
Boris Bobrinskoy, The Mystery of the Trinity. Trinitarian Experience and Vision in the Biblical and Patristic Tradition. Translated by Anthony P. Gythiel. St. Vladimir's Seminary Press, 1999, s. 1-2

5Mos 6:4: "Høyr, Israel! Herren er vår Gud, Herren er éin."

På Hebraisk; "Shema Yisrael: Adonai Eloheinu, Adonai Echad."
Adonai Eloheinu betyr direkte "Herren er vår Gudar" (eller kanskje "...vår mangfaldige Gud.") Adonai echad betyr "Herren er éin," eller "...ei eining."
Elohim, som ordet Eloheinu er tatt frå, er fleirtalsforma av El; Gud, og utelukkar ikkje fleirtal eller mangfald. Ordet som i teksten er omsett med "éin," echad, utelukkar heller ikkje ein større eining. Her skal eg ta for meg dette ordet. D

u finn ordet i mange tekstar. Eit lite utval:
Bibelen skrev:
"...og dei to skal vera eitt" (1Mos 2:24)
"...eitt språk og same tungemålet." (1Mos 11:1)
"...eitt folk, og alle har dei same tungemålet." (1Mos 11:6)
"...så vi vert eitt folk." (1Mos 34:16)

Dette er nokre dømer på korleis echad er brukt om einskap og eining. Shema står altså ikkje motsetnad til treeininga (men ein er sjølvsagt ikkje tvungen til å dra den tolkinga). Vi kunne omsett 5Mos 6:4 slik: "Herren er Gud, Herren er éi eining." Men kva NT? I Mark 12:29 siterer Kristus Shema: "Høyr, Israel! Herren vår Gud, Herren er éin." Det greske ordet som er omsett med "éin," heis, finn ein også i Joh 10:30: "Eg og Faderen er eitt."

Kilde: http://katolikken.wordpress.com/2007/06/03/den-heilage-treeininga/

Ingen kommentarer: