onsdag 24. oktober 2007RENINGEN

15 september 1991

Luta dig mot Mig, du Min själs välsignade. Jag ger dig Min frid. Skriv:

O, Jerusalem! Vänd din blick åt öster och åt väster. Vänd din blick åt norr och åt söder och Jag Är där! Sannerligen säger Jag er att Min Ande skall utgjutas över er på nytt och Min bilden skall nå ut till jordens alla ändar. Det som Jag har planerat, det skall ske och vad Jag berättat för er, det skall fullföljas. Kom nära Mig och hör noga på: idag kommer Jag ända fram till er tröskel med fridens baner i Min hand. Jag kommer för att rädda dig, Jerusalem.

På baneret står det skrivet: Trovärdig och sann , konungarnas Konung och herrarnas Herre. Kommer Jag att höra från dig, Jerusalem: ‘Min Konung, det är dig som jag skall tillbe’ eller kommer du fortfarande att vara omedveten om honom som erbjuder dig sin frid... också idag? Kommer du under dessa sista dagar som föregår vedergällningens dag känna igen Min helige Ande som steg ned från höjden i all sin härlighet för att bo ibland er? Under hela din livstid, släkte, förkastade du Min lag, du vände dig bort och gjorde uppror mot Mig. Kommer ni någonsin vara beredda att möta Mig, er Gud? Jag skall snart passera genom er stad (=vår själ) och det skall ske förr än ni tror! Detta är Mina sista varningar. Sannerligen säger Jag er:


Vakna upp ur er djupa sömn!
Ni är på väg mot ert fördärv.
Skaka bort dammet som täcker er
och stig upp från de döda.
Tidsslutet är närmare än ni tror.

1. Snart, mycket snart, skall Jag plötsligt öppna Min helgedom i himlen och då, med obeslöjade ögon skall ni se, som i en hemlig uppenbarelse, myriader av änglar, troner, herradömen, välden, makter; alla ligga i vördnad kring


Förbundsarken.

Sedan skall en vindpust fara fram över ert ansikte och himlens makter skakas. Blixtar skall följas av åska och dån. ”Plötsligt skall då komma en tid av nöd, vars like inte har funnits ifrån den dag då människorna blev till och ända till den tiden.” Ty Jag skall låta er själ se varje tilldragelse i ert liv, Jag skall låta dem dra förbi er inre syn, en efter en. I stor förskräckelse skall er själ inse hur mycket oskyldigt blod offrande själar göt för era synder. Sedan skall Jag låta er själ bli medveten om att ni aldrig följde Min lag. Ty när Jag öppnar förbundsarken skall himlen rullas upp som en bokrulle, och ni skall förstå er laglöshet.

2. Om ni fortfarande lever och står upprätt skall ni för er inre syn se ett bländande ljus, likt glittret från många ädelstenar, likt gnistrandet från kristallklara diamanter. Ett ljus så rent och så klart, att fastän myriader av änglar står bredvid, i tystnad, kommer ni inte kunna se dem fullständigt, för detta ljus skall täcka dem som ett silveraktigt gyllene stoft. Er själ kommer bara att uppfatta deras form, inte deras ansikten. Sedan kommer er själ att se, Mitt i detta bländande ljus, vad den en gång såg, under bråkdelen av en sekund, i samma ögonblick som ni skapades...

De kommer att se: han som först
höll er i sina händer,
de ögon som såg er först.
De skall få se: de händer
som skapade er och välsignade er...
De skall få seden ömmaste Fader, er Skapare,
alltigenom höljd i fruktansvärd glans.
Den Förste och den Siste.
Han som är, som var, och
som skall komma,den Allsmäktige.
Alfa och Omega,
Härskaren.

Yrvakna, kommer era ögon att genomborras av Mina som skall vara som två eldslågor. e Ert hjärta kommer då att se tillbaka på sina synder och gripas av samvetskval. Ni kommer i stor smärta och ångest att lida av er laglöshet, och inse hur ni oupphörligen vanhelgade Mitt heliga Namn och hur ni avvisade Mig, er Fader... Panikslagna kommer ni att darra och bäva när ni ser er själva som ett ruttnande lik, ödelagt av mask och gam.

3. Och om ni fortfarande kan stå på era ben, skall Jag visa er vad er själ, Mitt tempel och Min boning, omhuldade i hela ert liv. I stället för Mitt eviga offer, skall ni till er bestörtning se att ni närde Huggormen vid er barm och att ni i själens innersta hade ställt upp förödelsens styggelse, som profeten Daniel talade om:

hädelsen

den hädelse som skar av alla era himmelska band som förenade er med Mig och som skapade en avgrund mellan Mig och er, er Gud. När den dagen kommer skall fjällen falla från era ögon och ni skall erfara hur nakna ni är och hur ert inre är ett förtorkat land... Du olyckliga varelse, ditt uppror och din förnekelse av den allraheligaste Treenigheten gjorde dig till en avfälling och en förföljare av Mitt Ord. Då skall er klagan och ert kvidande höras bara av er själva. Jag säger er: ni kommer att sörja och gråta, men er jämmer skall höras bara av era egna öron. Jag kan bara döma som Jag har blivit tillsagd och Min dom kommer att vara rättvis. Ty som det var i Noas dagar, så blir det när Jag öppnar himlarna och visar er förbundsarken: ”Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla.” Så blir det också på denna dag; och Jag säger er, att om inte den tiden hade förkortats av er heliga Moders förböner och de heliga martyrerna och av allt utgjutet blod på jorden, alltifrån den rättfärdige Abels blod till blodet från all Mina profeter, då skulle ingen av er ha överlevt!

Jag, er Gud, sänder ängel efter ängel att förkunna att Min tid av barmhärtighet går mot sitt slut och att tiden för Mitt rike på jorden är nära. Jag sänder Mina änglar att vittna om Min kärlek ”för jordens invånare, för alla länder och stammar och språk och folk.” Jag sänder ut dem som de sista dagarnas apostlar för att förkunna att ”herraväldet över världen skall tillhöra Mitt himmelska rike och Min Ande skall vara konung i evigheters evighet” , Mitt ibland er. Jag sänder Mina tjänare profeterna att ropa ut i denna ödemark att ni skall:

Frukta Mig och prisa Mig
ty stunden för Min dom
är inne!

Mitt rike skall komma över er plötsligt och det är därför som ni måste ha ståndaktighet och tro till slutet.

Mitt barn, be för syndaren som är omedveten om sitt förfall. Be Fadern att förlåta de brott som världen begår oupphörligen. Be för själarnas omvändelse, be om fred.
http://www.slig.se/SantLiv/slig/B4reningen.html

Ingen kommentarer: