mandag 31. desember 2007


JESUS BETYDER FRÄLSARE

3 mars 1989


Budskap för Biarritz i Frankrike: dessa budskap gavs till Mig nu, för att läsas under stilla veckan.


Frid vare med er alla. Jag är Herren. Mina älskade, till er kommer Jag, genom Min tjänarinna, och genom henne skall Jag tala. Åh, Min älskade, Min frid sänder Jag över detta hus. Kom, kom och lyssna till Mig nu. Jag är din Gud och din Skapare som andades liv i dig. Jag har helgat dig med kärlek. Jag är den sublima kärlekens källa och Jag har skapat er av kärlek för att älska Mig, er Gud. Själar! Ni tillhör Mig - ni är Min säd. Jag önskar att ni helt förstod Mina ord.
Tro på Mina heliga verk; tro på Min oändliga kärlek och Min överflödande barmhärtighet; tro på Mig. Jag stiger ned av barmhärtighet för att ge er nytt liv, för att resa er upp från denna tröghet som nu har täckt era ögon som en slöja.

Jag är Jesus och Jesus betyder frälsare. Hur kan Jag se er vandra iväg mot ett allt större djup av mörker och inte rusa till er undsättning? Jag, som är Herren, den heligaste av de heliga, och som är omgiven av oräkneliga änglar av varje rang, nedfallande i vördnad inför Mig, och som tillber Mig utan uppehåll - Jag lämnade Min ära och Min himmelska tron bakom Mig, för att stiga ned till er och rädda er från den eviga elden.

Jag lämnade himlen, Mitt rike, för att komma till er, i er vildmark och ert öde land på denna jord. Ja, jag lämnade Min tron, kringgärdad av keruber, för att komma till er och bli född i fattigdom - för att återlösa er. Jag, härskaren, som himlen lovprisar i all evighet, accepterade att bli förödmjukad av människor - erbjöd dem Min rygg till att gisslas. Jag tillät dem att kröna Mig med en törnekrona; Jag tillät dem att förlöjliga Mig och spotta på Mitt heliga ansikte; jag har tillåtit dem att korsfästa Mig - allt av kärlek till er.

Barn av den korsfäste! Hur skulle Jag kunna glömma allt Jag har gjort för er? Visheten har stigit ned, för att bli gripen med vald och av lagen. Jag blev ringaktad och avvisad av människor för att bära era lidanden. Jag spikades fast på träet för att befria er. Jag har tillåtit dem att genomborra Mig och befria er. Jag accepterade en mycket smärtsam död, så att era själar skulle få leva och så kunna dela Mitt rike. Jag låt Mitt blod strömma ut i floder så att ni kan vinna evigt liv. För er skull har jag låtit Mig själv bli tagen för en syndare. Idag, är Mina sår åter öppna på grund av denna generations orättfärdighet. Jag ropar i oräkneliga timmar efter er omvändelse. Återvänd till Mig! Jag älskar er med en evig kärlek!

Kom och slut fred med Mig. Jag skall inte straffa er - Jag skall befria er. Jag skall inte kalla er gudlösa längre - ni skall kallas Mina egna. Ni är inte faderlösa - ni har alltid haft en Fader i himlen, en mycket ömsint Fader.

Allt Jag ber er om är ett erkännande. Återvänd till Mig och Jag skall trolova er med Mig för evigt. Jag skall kröna er med oförvitlighet, med lojalitet, med renhet och med stor ömhet skall Jag lära er att vara trofasta mot Mig - och erövra er kärlek, som jag skall placera i Mitt Hjärta för att smycka det.

Som en brudgum pryder sin brud, skall Jag smycka dig med Min kärlek och med Min frid. Älskade små, var inte rädda för Mig. 0 Kom! Kom till Mig. Kasta er i kärlekens armar. Jag skall inte förebrå er. Jag är här för att glömma och förlåta. Var inte så villiga att falla i Satans fällor, öppna era ögon och se; öppna era öron och hör Mitt rop från höjden; öppna era Hjärtan och förstå att det är

Jag, Jesus, som kallar er. Jag har skapat er för att era själar skall leva i evighet. Kan ni meditera över detta? Jag är helig. Saliga är de själar som kläder sig i helighet, för himlens portar skall öppnas för er; men ve de själar som inte har tvättat sig rena, utan är fulla med fläckar - dessa kommer inte att kunna komma in i Mitt rike. Omvänd er och följ Min väg genom att höra Min barmhärtiga kallelse. Meditera över Mitt budskap - lev Mitt budskap. Jag, Herren Jesus Kristus, älskar er alla. Av hela Mitt Hjärta älskar Jag er. Jag välsignar var och en av er.

Ingen kommentarer: