fredag 1. februar 2008

Jomfru Jerusalem og Skøgen Babylon


Gud taler om to kvinner i skriftene. Om den hellige Jerusalem og om skøgen Babylon. De er ingen fysiske kirker eller noe system, de har bare to forskjellige hjerter .

For den hellige Jerusalem vil det gå så her:
"Kom, jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru.
Og han førte meg i ånden opp på et stort, høyt fjell. Og han visste meg den hellige stad Jerusalem, som kom ned fra himmelen, fra Gud.
Den hadde Guds herlighet. Den strålte som den mest kostbare edelsten som krystallklar jaspis." Joh. Åp. 21:9e-11

Det er en brud som elsker Gud av hele sitt hjerte, og som er trofast i mot Gud. Hun gjør som Gud sier, og lever i helliggjørelse så hun får av Guds herlighet.

Den andre kvinnen, skjøgen er av en helt annen åndmakt . I joh.Åp. 17:5 står det:

"Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter.
På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden."

Her står hele hemmeligheten om henne. Skjøge Babylon er mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.
Skjøgen elsker ikke av rent hjerte, skjøgen elsker urenhet og penger. Skjøgen har et helt annet hjerte enn hva bruden har.
Mens bruden har et hjerte som ønsker å gi, så får aldri skjøgen nok.
Og skjøgen er kvinnen som har kongedømme over kongene på jorden.

Om vi ser på historien og alle kriger som konger har ført seg i mellom, så forstår vi at det er skjøgen som har hatt kongedømme over dem. En konge som elsker makt og aldri får nok.
Men det gjelder selvsagt ikke bare konger.
" Og han sa til meg: De vann som du så, der skjøgen sitter, er folk og skarer og nasjoner og tungemål." Det er folk og skarer og nasjoner og tungemål som også har skjøgen som sin mor. De finns overalt der de flyr etter sine avguder istedet for å være lydig og elske Gud.

Det finns også et dyr som kvinnen sitter på. Et dyr som kvinnen har makt over. Et dyr som var og som ikke er. Men som kommer og skal få ha makt i en time.
Dyret hater skjøgen, og vil seire over kvinnen. Dyret hater maktapparatet. Dyret hater å kjenne seg underkuet av skjøgen. Dyret hater å underordne seg. Dyret som er fullt av spottenavn.
Dyret har ti horn som skal overta sammen med dyret og regjere i èn time.
Om dyret står det nærmere om i Joh. Åp. 13
Dyret hater skjøgen og hennes makt, men dyret hater også Guds makt. Dyret hater å underordne seg noen makt, og dyret hater Guds lov og skriften. Og dyret går i krig mot de hellige.

" Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. De tilbad dragen (djevelen), fordi den hadde gitt dyret makt. Og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret og hvem kan stride mot det?
Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord. Og det ble gitt det makt til å holde på i førtito måneder.
Det åpnet sin munn til spott mot Gud -til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen. Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. " Joh. Åp. 13:3e-7
og lovløsheten vil råde.Vassula Rydén har en profesi om udyret den lovløse.


PROFETEN DANIEL

”Men gå du fram mot tidens slut. Sedan du har vilat, skall du uppstå till din del, vid dagarnas slut.”(Daniel 12:13)
20 december 1993

Herre?
Jag är.
Låt inte ögonen hos dem som inte ser Dina tecken fortsätta att vara förslutna. Låt de öron som blivit döva höra och bli öppnade. Låt hjärtat som aldrig har förstått Din Visdom öppna sig och förstå allt vad Du har uppenbarat för oss. Låt deras ande odla allt det som Du har planterat, för att ära Dig
När slutet kommer skall Jag besöka er alla... och du, Min dotter, låt dig inte fattas av missmod ditt lopp är ännu inte över så dröj inte på stegen. Jag skall hjälpa dig och Min röst skall uppmuntra din själ.
Lyssna nu och skriv:
I början, när du inte visste vad okränkbarhet var, innan visheten hade undervisat dig i Mitt Ord, sände Jag Min tjänare Daniel (Vassula skyddsängel) för att röra vid ditt hjärta och föra dig åter till Mig; Jag upprättade en av mänsklighetens ringaste själar. Du blev ett barn av Mig genom Min nåd och Min styrka, härligheten satte sig till bords med dig och spelade på dig som på sin harpa; och av kärlekshymnen hänfördes många av Mitt husfolk. Gläd dig, du Min dotter, för Jag skall följa dig åt på din jordevandring!
I början, innan Min eld gick genom dig, sände Jag Min tjänare Daniel att be dig läsa Daniels bok, för där finns viktiga sanningar upptecknade, sanningar och profetior vars försegling måste rivas bort för att man skall kunna förstå dem; Jag ber dig att förkunna de är tecknen på tidens slut.
Därför var Daniels bok förseglad och orden i den förborgade fram till idag, då de uppenbarats för er i sin fullhet.
Jag har sagt er att detta släkte avfallit och att denna otro skulle krypa in i Min helgedom och förleda präster, biskopar och kardinaler. Du förstår, Min dotter, Jag talar om de avfällingar som förråder Min kyrka och motarbetar Mina utvalda. Min kyrkas ställföreträdare (påven Paulus Johannes II) hindrar laglösheten från att bryta ut, men det var sagt att Satan skulle vinna sådan makt i er tidsålder att han skulle kunna förstöra allt gott och förfölja dem som Jag sände att förkunna Mina barmhärtiga frälsningsrop.
Dessa avfällingar har inte förstått Mina kallelser och Mina tecken från himlen, istället har de förkastats dem. De välkomnar nu allt ont som leder deras själ ännu djupare in i mörkret och förödelsen de välkomnar lögnen och förkastar sanningen.
Det har sagts att för en tid, två tider och en halv tid skulle Mitt folk vara förföljda och utlämnade åt odjuret.
(Uppb. 13:11-18: Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet ... ty det är en människas tal, och talet är 666).
Det har sagts att de kommer med hjälp av detta odjur försöka förändra traditionen och Min lag och sätta sig i sinnet att avskaffa det eviga offret, trampa det till marken och krossa det, och i dess ställe resa förödelsens styggelse, en livlös avbild... och alla heliga i ert släkte kommer att vara i deras våld.
I dag kan ni se hur dessa profetior besannas; drivna av odjuret för dessa avfällingar krig mot varje helig människa Jag sänder er, och tycks idag ha besegrat dem.
(avser "de falska proferna" det andra odjuret i Uppb 13:11: Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som liknade ett lamms och det talade som en drake.) . (Dan 7:21: Jag fick se hur det hornet förde krig mot de heliga och underkuvade dem.)
Och till dem som förkastar Mina rop idag utan någon egentlig orsak, skall på Min dag göra följande bekännelse:
”O Herre, vi har varit blinda och vi har syndat. Vi har verkligen gjort dig orätt och överträtt dina bud och din lag. Vi har vägrat att lyssna till dina tjänare profeterna, som talade i ditt Namn till hela jorden. Herre, vi har inte lyssnat till dina barmhärtiga kallelser och inte heller följt dina råd. Gud, vi gav inte akt på det överflöd av uppenbarelser och kraftgärningar du sände oss, vi smädade dem och syndade mot dig. Vi hånade Skriften, hade vi inte gjort det skulle vi ha erkänt dina tecken i himlen
(Matt 24:4 om tiden slut samt Dan 7:13-14: ... en som liknade en människa ... Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.)
och din helige Andes gåvor, men vi vände bort vår blick för att inte se. Och den nedkallade förbannelse som Skriften talar om utgjuts nu över oss, ty vi har verkligen syndat mot dig. Och nu, nu när ditt Heliga offer är avskaffat, vem skall vi nu gå till? Hur kan vi mätta våra själar? Hur kan vi släcka vår törst? Hur kan vi nu vinna livet?
Hela förödelsens styggelse som du förutsade, men som en hemlighet, har nu besannats, vår nöd är nu så stor att dess like aldrig har funnits, inte sedan den dag då människor blev till och ända till den tiden.
Vassula, Min kärlek kommer att upprätthålla dig. Låt Mig, Min käraste själ, aldrig så bräcklig, använda dig fullständigt var Mitt tysta vittne. Kom.

22 december 1993
(fortsättning)
Ja, Vassula, skriv:
Ja, de som förkastar Mina rop utan någon egentlig orsak, skall bekänna och säga:”Vi har syndat Herre, vi har gjort orätt. Hur länge skall denna förödelsens styggelse och förtrampandet av både helgedomen och härskaran vara? Hur länge till skall sanningen ligga begravd efter att den slagits ned till jorden? Är detta ett resultat av våra överträdelser och vårt avfall?”
Och Jag skall svara dem: När döden kröp in genom era fönster lyssnade ingen på Mina betryckta rop och varningar de förlöjligades eller behandlades som luft. När Jag kom till er, haltande och likt en klagande tiggare som bönföll om er uppmärksamhet, blev ni fyllda av vrede och jagade bort Mig. När Jag kom till er som en sorgsen fader för att varna er att köttet på era ben ruttnat fastän ni står upp, att era ögon har ruttnat i sina hålor och det heter om er att ni lever, men ni är döda
(Dan 7:23: ”Det fjärde djuret som betecknar det fjärde riket..." Dan 8:12-13: De som avskaffar det Heliga offret.).
(Vassula: Herren sägar att Odjuret representerar frimurarna.)
Er vrede flammade upp och ni förde krig mot Mig och de heliga. Jag sände er och därför faller nu förskräckelsen över er. Ni kommer undra varför Jag lät odjuret ta makten över Min heliga plats. Ni kommer fråga efter Mitt vin och Mitt bröd och undra om ni inte kan plantera fler vingårdar. ”Är vi nu tvingade att lyda laglösheten och de som är under odjurets makt?”, kommer ni att fråga Mig.
( 2 Thess 2:3-4: Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud.)
Jag skall då påminna er att Jag sände ut Mina profeter utan uppehåll för att säga:
”Klä er i säckväv, var och en av er, omvänd er och gottgör för era synder, fasta på torrt bröd och vatten!” Men ni ville inte lyssna på Mig... ni ville inte omvända er eller ödmjuka er, för ni har bytt ut mörkret mot ljus och ljuset mot mörker.
Likväl säger Jag er, det kommer en tid av nöd, vars like inte har funnits, allt ifrån den dag då människorna blev till och ända till den tiden.
(Dan 12:11 Då träder Mikael fram..,)
Då Min dag kommer skall solen bli svart som en tagelsäck, månen skall sättas i lågor och själva jordens grundvalar skakas. Liksom inälvor väller ut ur en skadad buk, kommer jorden att spy ut sina demoner när detta händer kommer människorna att önska sig döden men inte finna den!
Himlen kommer att dras undan som bokrulle och i samma sekund upplösas i eld, och himlakropparna kommer att smälta i hettan den dagen kommer och den är närmare än ni tror.
Jag skall uppfylla dessa profetior under er egen livstid. Då den dagen kommer, skall såväl de onda som de goda förgås, de onda för att de endast utbredde ondskan, och de goda för att de inte gav akt på Mina varningar.
Fastän er blick såg många ting, gav ni inte akt på dem och fastän era öron var öppna, hörde ni Mig inte vem av er lyssnar nu?...när allt detta sker skall Jag ställa upp Mitt eviga offer på den heliga plats det var i gångna tider.
Omedelbart därefter kommer alla länder och jordens alla folk att tillbe Mig och erkänna Mig som det offrade Lammet i det eviga offret.
(Uppb 22:3 Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden...)
Baneret kommer att resas och Mitt eviga Offer kommer åter att vara på dess heliga plats. Från den dagen skall det aldrig mer bli natt, ty Min närvaro skall lysa över er. Sedan skall alla komma till Mig på nytt och dricka Mitt blod och äta Min kropp och erkänna Mitt offer. Alla kommer att med en röst och ett hjärta, tjäna Mig dag som natt i Min helgedom och Jag kommer att plantera Mitt Ord i varje hjärta...
De som ropade efter Mig, omvände sig och ångrade sina synder. (Vassula: De herdar som ångrar sig), de skall också stå inför Mig och tjäna Mig och de skall inte längre hungra eller törsta.
Inte heller kommer den brännande vinden någonsin plåga dem, för Min närvaro skall trösta dem. Och aldrig mer kommer de att fråga: ”Var är Ditt vin?” eller ”Var är Ditt bröd? Vem skall nu mätta oss?” för nu kommer er Skapare att vara hos er och Jag lovar att Jag kommer bo ibland er och Jag lovar också att aldrig låta en sådan nöd komma över jorden igen.
Ännu en gång skall Jag ge er frid och trygghet och de som har ögon skall se och de som har öron skall höra. Hör på Mig, Min dotter, säg Mitt folk att deras Frälsare kommer och med han bär med sig seger hans Namn är: Trovärdig och sann, herrarnas Herre och konungarnas Konung.
(Uppb. 17:14. "De skall strida mot Lammet, och Lammet med sina kallade och utvalda och trogna skall besegra dem, eftersom det är herrarnas herre och konungarnas konung.” Uppb.19:11: "Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den kallas”Trovärdig och sann”, och han dömer och strider rättfärdigt.
http://www.slig.se/SantLiv/slig/PROFETIAN.html
Engelsk: http://www.tlig.org/en/messages/828/
http://www.tlig.org/en/messages/829/

Ingen kommentarer: