lørdag 9. november 2013

Gud er allmektig

Grunnen til at Jesus kunne ta på seg all verdens synd er fordi Gud er allmektig. Og Jesus er Gud. Å være allmektig er å kunne gjøre det som er umulig for mennesker. Gud kan gå inn i våre liv og ta vår synd på seg. Noe Jesus gjorde da Han ble et offerlam. Og Jesus tar ikke bare vår synd, han tar også vår sykdom på seg. Jesus tar på seg alt i våre liv som ikke er bra. Han bytter vårt liv med seg selv.

53Hvem trodde budskapet vi fikk?
          Hvem ble Herrens arm åpenbart for?
        
   
 2 Han skjøt opp som en spire for hans ansikt,
          som et rotskudd av tørr jord.
          Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på,
          ikke et utseende vi kunne glede oss over.
        
   
 3 Han var foraktet, forlatt av mennesker,
          en mann av smerte, kjent med sykdom,
          en de skjuler ansiktet for.
          Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.
        
   
 4 Sannelig, våre sykdommer tok han,
          våre smerter bar han.
          Vi tenkte: Han er rammet,
          slått av Gud og plaget.Da Jesus tok vår synd på seg, på korset, da fikk Jesus også den straff vi fortjener. Jesus opplevde den straff vi fortjener fra all vår synd. Jesus fikk oppleve Guds vrede for det tyranner i historien har gjort, og for alt det vonde som skjer i verden. Hver eneste synd måtte Jesus betale prisen for, fordi Jesus gjorde Guds vilje,og fordi Han er allmektig og er i stand til å gå i vårt sted. Og Gud som hater synd log sin vrede gå utover Jesus. Jesus som var uten noe synd, et rent offerlam. Han tok vreden i fra Gud som vi skulle hatt. Gud som ikke tåler noe urent.

   5 Men han ble såret for våre lovbrudd,
          knust for våre synder.
          Straffen lå på ham, vi fikk fred,
          ved hans sår ble vi helbredet.
        
   
 6 Vi gikk oss alle vill som sauer,
          hver tok sin egen vei.
          Men skylden som vi alle hadde,
          lot Herren ramme ham.


Hvordan var det for Jesus å bli ett med synden? Jesus som selv ikke hadde gjort noe synd. Jesus som var helt ren måtte bli ett med verdens synd. Hvilken følelse det må ha vært. Og det å stå framfor Faderen med all synd som Han hadde tatt på seg. Hvordan kan det føles å være ett med synden, når man selv er helt ren. Jesus gjorde det, hvilken skam han må ha følt. Hvilken sorg. Og Han tok i mot Guds vrede som Han selv skulle ha gjort all verdens synd, alt av urenhet og ondskap som fins i verden, det lå nå på Jesus.

  7 Han ble mishandlet,
          han ble plaget,
          og han åpnet ikke munnen,
          lik et lam som føres bort for å slaktes,
          lik en sau som tier når den klippes,
          og han åpnet ikke munnen.
        
   
 8 Etter fengsel og dom ble han tatt bort.
          Men hvem i hans tid tenkte på
          at han ble utryddet av de levendes land
          fordi mitt folks lovbrudd rammet ham?
        
   
 9 Da han var død, fikk han sin grav
          blant urettferdige og hos en rik,
          enda han ikke hadde brukt vold
          og det ikke fantes svik i hans munn.
        
   
10 Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom.
          Når hans liv er gitt som skyldoffer,
          skal han se etterkommere og leve lenge.
          Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.


Korsfestelsen var nok verre enn det vi kan tenke oss. Hvilken smerte det må ha vært. Men det som Jesus gruet seg for var å ta verdens synd på seg, han som ikke tålte synd. Han ble ett med synden. Og han fikk vår straff. Guds vrede vara over han, og Han måtte dø. Han fikk en grav blant de urettferdige, han fikk oppleve døden lik en urettferdig. Jesus for ned til dødsriket fordi han hadde tatt vår synd på seg og Guds vrede var over Ham.

  11 Etter sin nød skal han se *lys•,
          han skal mettes ved sin innsikt.
          Min rettferdige tjener
          skal gjøre de mange rettferdige,
          han har båret deres skyld.
        
   
12 Derfor gir jeg ham del med de mange,
          med de mektige deler han bytte,
          fordi han tømte ut sitt liv til døden
          og ble regnet blant lovbrytere.
          Han tok på seg de manges synd
          og ble rammet i stedet for lovbrytere.


Men når Jesus var i dødsriket så hadde han også vunnet over dødens makt. Han hadde tatt synden til de urettferdige. Jesus hadde nøklene til dødsriket og kunne låse opp for de fangne. Han som gjør de mange rettferdige. Han som gjør vår synd hvit som snø. Han hadde vunnet over djevelen, denne verdens fyrste, og kastet han ut. Fordi Jesus vant seier og døden og viser sin allmakt da han vinner hver synders liv tilbake til seg selv, for hver sjel som tar imot denne frelsen. Takket være Guds allmakt kunne Jesus ta verdens synd på seg. For det som er umulig for mennesket er ikke umulig for Gud. Jesus gikk inn i vært menneskes sted og tok vår synd og lidelse på seg. For at vi skal ha seier ved Hans blod. I tro kan vi ta imot denne seieren og leve det liv Gud har tenkt for oss. La oss be: La din vilje skje, som i himmelen så og på jorden.

Ingen kommentarer: