mandag 8. oktober 2007

Den Hellige skriftJesus taler med Vassula:
DEN HELIGA SKRIFT ÄR EN SPEGEL SOM SPEGLAR MIG

13 november 2001
Vassula, jag har kallat på dig i nästan sexton år nu, och under dessa år har Jag låtit dina ögon se många ting och du har fått höra ting som är än mer slående. Genom mina budskap har Jag fyllt dig och andra med gudomligt ljus för att ni skall kunna förstå Mig.

Jag är Ljuset och står över alla ljus. Jag överträffar i min glans alla ljus, varje ljusstyrka. Jag kan ge ljus åt vem som helst genom att avslöja Mig själv för honom. Ditt sinne bör därför vara förenat med mitt, så skall Jag genomsyra det med mitt gudomliga ljus, så att du kan se de ting som inget öga har sett och förstå ting med mitt sinne genom mitt gudomliga ljus... Jag har fyllt dig med kunskap och förståelse av Mig själv. Ja, mitt barn, Jag har gjort dig till ett altare på vilket Jag lagt mitt profetiska ämbete, och skänkt dig alla slags möjligheter att sjunga mina ord, så att ljudet av dem kan höras i varje helgedom. Jag har fyllt dig, till mitt nöje, med ord av mystik för att upphöja mitt namn och nå avlägsna länder och folk. Jag lägger ljus i ditt hjärta för att visa dig mina verks storhet.
Dina öron har hört och hör fortfarande härligheten i min röst och dina andliga ögon har sett Mig ansikte mot ansikte. Jag har blomsterbestrött denna jord för att uppmuntra dem som höll på att förlora hoppet för min tystnads skull, för att de skulle återfå hoppet och leva upp. Som Jag sagt har Jag bestrött denna jord med blomster, men många har förblivit likgiltiga i stället för att glädja sig, och deras likgiltighet stampade vredgat på allt som blomstrade, och de svor i mitt namn på hur de skall förstöra allt som blommar. Detta var deras dagliga syssla.

Jag är Gud, och Jag är mäktig att förlåta och att ösa ut vrede. Jag har givit varje mänsklig varelse tillgång till Mig så att han kan nå Mig. Jag har givit precis lika mycket tillgänglighet åt varje nation så att man kan läsa min kärlekshymn. Många har struntat i mina ord.

Jag frågar var och en: Vad har du gjort med de heliga Skrifterna? Den heliga Skrift är en spegel som speglar Mig.

Hur kommer det sig, om du säger att du kan den heliga Skrift, att du inte känner igen mitt tal? Hur kommer det sig att du så lätt motsäger sanningen? Jag säger dig, om du inte känner igen Mig i mina ord nu, är det helt enkelt därför att du inte kan och inte heller förstår Skrifterna, som är en nyckel den Helige Ande ger.

Om somliga av er säger: "Vi behöver inte denna profetiska uppenbarelse, vi måste inte lyssna till den eller läsa den, för Skriften räcker för oss och vi kan inhämta all kunskap från den." Då frågar Jag er i er otro: "Vet ni varför ni inte tror, och vet ni varför ni är så likgiltiga och bestämt er för att stänga ert hjärta? Vet ni varför ni inte söker någonting bortom det?" Det är därför att ni inte har den Helige Ande som skulle ha kunnat lyfta er upp ur mörkret till sitt ljus och upplysa er själ till att se Sonen tillsammans med Fadern som båda manifesterar sig för er.

Den Helige Ande skulle ha blåst in en uppståndelsens ande i er, som skulle ha gett er kraft, gett er liv i Mig. Kan en själ som är död förstå Skrifterna och omsätta dem i praktiken, om den inte lever?

Om ni hade förstått Skrifterna, som är som en spegel som ger en spegelbild av Mig, skulle ni inte ha sagt: "Den heliga Skrift är nog för mig." Nej, min vän, Skriften är inte tillräcklig, om ni inte äger den Helige Ande. Det är genom den Helige Andes ljus som Uppenbarelsen kan förstås, och allt som tycktes vara ogenomträngliga mysterier i Skrifterna och förseglat skulle bli möjligt att förstå och klart, för nyckeln till kunskap skulle bli er given av Anden Ändå säger Jag er i sanning: vem som helst som villigt har tagit emot Mig, också just nu medan Jag talar, är välsignad, för genom Mig får han kunskap och vishet på ett så överflödande sätt att det är som om han hade läst alla Skrifterna! Han skall själv bli som en bok som inom sig bär de gudomliga inspirationer som man får genom nåden.

Alltså, min dotter, när han läser Skrifterna skulle han se, inte bara orden, utan som du har erfarit, Vassula, skulle han med sitt andliga öga se den djupare andliga meningen i dess textsammanhang.

Motsätt er alltså inte mina sändebud som är som en talbok och innehar en profetbefattning, de kommer från Mig. De uppenbarar inte mera än vad Skrifterna innehåller, men de är en vägvisare för er. De leder ert liv på ett nytt sätt att i sanning leva i Mig och de gör ert liv bättre, ger er hopp och tröst. Jag kan förvandla vem som helst från en eländig varelse till en katedral.

Döm inte, så skall Jag komma till er för att låta mina uttalanden bli verklighet.
Skrifterna är en bild av Mig, er Gud, undervärdera dem inte heller, men säg inte att ni känner dem när ni är långt från att känna Mig.
Håll buden och uppfyll vad de innehåller, så att ni får en vision av Mig. Att uppfylla mitt ord kommer att leda er själ till att känna Mig.
Då och först då kommer ni att bli gudar genom delaktighet och inte enligt regeln. Har ni inte förstått betydelsen av "lyssna villigt till varje tal som kommer från Gud"? Har ni lyssnat? Varje individs handlingar är inför honom. Olyckor, plågor, hungersnöd, hemsökelser, krig, blod och död har nu ersatt mina blommor genom er egen hand och genom era synder. Sedan så många år nu har Jag välsignat detta torra land, och med mina välsignelser kommer Jag över er som en flod som gör landet helt genomblött som genom en översvämning. Jag har visat tecken i skyn, och Jag har sänt er mina änglar, barfota, för att med mitt ord upptända era hjärtan, du generation; Jag har sänt dem för att varna er och säga att om ni inte ångrade er, bad och gottgjorde för era synder och bättrade ert liv, och om ni inte värdesatte mitt heliga Sakrament och levde heligt, i enhet, och satte Mig som ett sigill på ert hjärta, så skulle ni genom ert eget förvållande dra på er allt ont på jorden.
Allt som kommer från jorden återvänder till jorden. Hela världen är fylld av sådan ondska. Jag hade bett er att återvända till Mig, men min avkomma som var död hörde Mig inte och fortsatte oupphörligt att förolämpa Mig. Se, himlen och himlarna ovan darrar vid mitt besök och jordens grundval darrar idag genom era orättfärdiga handlingar. Men vem brydde sin hjärna, när Jag för tio år sedan varnade er för den vedergällning som låg framför er om ni inte ångrade er? Vem försökte att förstå det sätt på vilket Jag rör Mig? Och nu, säg Mig, vem vill berätta huruvida rättvisa har skipats? Var det någon av er som förväntade sig att Tornen skulle falla genom era egna synder och er egen ondska? Och ändå, o, Jag hade varnat er, men er ivriga handel har fyllt er generation med våld, och i stället för att luta er mot Faderns bröst avled ni i samma ögonblick som ni föredrog att luta er mot guld och silver. Och ändå är ert bord fortfarande tomt till denna dag. Jag är er festmåltid, ert välstånd, och om Jag, Gud, inte har blivit allt för er, hur väntar ni er att få er belöning i himlen?
Oberoende av vad ni är och vilka ni är, önskar Jag ert välbefinnande. Det är därför som Jag ger mina uttalanden till enkla människor, som i kraft av det profetiska ämbete Jag upprättat i dem skulle gå hela vägen till era fötter för att lägga ner denna ädla skatt vid era fötter. Dessutom har Jag förnyat dem med den Helige Ande så att vad de har att säga, antingen de undervisar er eller rättar till fel, så gör de detta med full auktoritet. Jag har bett dessa kära själar att ge upp allt som inte ledde dem till Mig, och bara ha en enda ambition och det är min Kyrkas vägbefinnande, och att vara redo att bekämpa alla onda anslag som riktas mot min Mystiska Kropp.

Naturligtvis kommer de att bli förföljda på grund av sina handlingar, och deras existens kommer att betraktas som ett hot från de döda. Men Jag har smort dem. Och om de i somligas ögon tycks betydelselösa, är de värdefulla i mina ögon, Jag uppskattar dem mera än alla juveler tagna tillsammans med alla kungliga och kejserliga skatter dessutom. De är i mina ögon älskvärda och ädla, eftersom det är Jag som har fostrat dem. Smorda med oljan från mina gårdar kommer de att dra stora skaror för att åter fylla min Mystiska Kropp, Kyrkan, som har fallit i ruiner genom herdarnas försummelse. Herre, detta inser du väl är ett av skälen till att jag blir förföljd, det är därför att du klandrar hierarkin!
Jag vet; men ordet har givits åt dig och Jag har format dig för att sända ut dig till denna avfallna värld till att tala i mitt namn. Herdarna är splittrade och står i motsättning till varandra. De lever i andligt förfall, och om somliga fortfarande villigt och med iver för mitt hus bär mitt kors är de också förföljda av dessa lagöverträdare; kan dessa säga att de lytt mig enligt reglerna? Om de säger 'ja', förklara då för Mig er splittring. Splittring är synd; helt säkert känner ni till dess betydelse: "Varje rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad och en familj som är splittrad kan inte bestå.” Det utmärkande tecknet på tro saknas i dem: kärleken finns där inte längre...
Även om denna delning inte har kommit direkt från dem utan från deras förfäder, så blåser de på denna eld som kommer från underjorden för att hålla den vid liv.
Så nu ber Jag mina herdar att ångra sig, och att erbjuda Mig en sann omvändelse, för att genom denna kolossala kraft låta en förvandling äga rum. En sann omvändelse (metanoia) är porten som leder själar från mörkret till ljuset.

Min Herre, mitt hjärta har inte några högtflygande ambitioner, men förlåt min djärvhet när jag ställer denna fråga till Dig: om några av Dina herdar skulle läsa så här långt och träffa på just de ord som Du precis uttalat om att be dem att ångra sig, skulle det inte vara de om vilka Du säger att de är fulla av iver för Ditt hus och lojalt bär Ditt kors? Abel-personerna, som Du kallar dem, som läser Dina budskap och är villiga att höra vad Du säger, för de har inte besudlat sin enkelhet? Har jag fel om jag säger, att de som läser Dina budskap är de som är uppriktiga och även trofasta mot Ditt hus?
Hur skall Dina ord nå dem som Du vill skall höra, de som kallar Dina verk för onda? Du ropar, men mycket få lyssnar. Vem av dessa vill lyssna? De herdar som redan lever i enhet i sitt hjärta?

Bekymra dig inte om ting som ligger bortom din fattningsförmåga. Jag har medel för att rikta mina ord till dem som behöver räddas... för det är känt att barmhärtighet finns att få hos Mig. Vad beträffar dem som du kallar uppriktiga och trogna mot mitt hus, säger Jag dig: det är inte bara dessa som läser mitt budskap och följer det som är uppriktiga och trogna mot mitt hus, utan Jag har bevarat för Mig själv sanna, tillgivna själar, utvalda av nåd som har förblivit trogna och som är villiga att bära mitt enhetskors på sina skuldror, och som genom sina gärningar sprider vällukt inte bara till min Kropp utan till hela världen. Med andra ord, det är inte bara dessa som är kallade av nåd och som har svarat och lyssnar på mina ord som givits dig i detta budskap som är uppriktiga och trogna. Och du, dotter, har du sett vad Jag har nyligen utfört?Ja Herre, det har jag (något mellan mig och Herren).
Prisa då mitt heliga Namn så skall du få se större ting än dessa, vänta så skall du få se... Var tålmodig och låt Mig fortsätta vår vandring tillsammans, förstår du? Ser du vart Jag har fört dig? Frukta inte, i min närvaro har du frid... ic

Ingen kommentarer: