søndag 9. mars 2008

Kong Jesus


Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. (joh. 17:36-37)


Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det: For se, Guds rike er inne i dere. (Luk. 17:20-21)

3 kommentarer:

Siw sa...

Tenk på det! I oss. Nærmere kan det jo ikke komme :-)

Anonym sa...

Celestes egen uppfattning om Fader Vår
http://givmild.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.htmlJesus är livets bröd


MT 6:5 Och när I bedjen, skolen I icke vara såsom skrymtarna, vilka gärna stå i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att bliva sedda av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.


MT 6:6 Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.


MT 6:7 Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.


MT 6:8 Så varen då icke lika dem; eder Fader vet ju vad I behöven, förrän I bedjen honom.


MT 6:9 I skolen alltså bedja sålunda:
'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn*;
MT 6:10
tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;


dvs du förnimmer Andens ingivelser

MT 6:11 vårt dagliga bröd giv oss i dag;

dvs du begär Andens förnimmelser

MT 6:12 och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;


dvs du bör förlåta för att förnimma Andens ingivelser
MT 6:13 och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'
dvs du har lärt dig att känna igen Frestarens ingivelserMT 6:14 Ty om I förlåten människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske Fader förlåta eder;
MT 6:15 men om I icke förlåten människorna, så skall ej heller eder Fader förlåta edra försyndelser.

http://givmild.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html

Anonym sa...

läs noga gott folk

http://givmild.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html

Slutsats
orena tankar.. orena andar... onda tankar.... onda andar... har ej rätt att vara i min ande.... kropp...
själ... förstånd... sinne....

JESU BLOD STÅR EMOT DE ORENA OCH ONDA tankarnas ingivelser

LÅT JESU BLOD BESKYDDA
MIN ANDE KROPP SJÄL SINNE O FÖRSTÅND


TACK JESUS KRISTUS FÖR DITT BLOD
apostlag 20:28TACK HELIGE ANDE FÖR DIN VÄGLEDNING GENOM ORDET DET SKRIVNA TACK1JN 1:7 Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset,VEMS LJUS så hava vi gemenskap med varandra,
och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

HUR RENA

Alla religioner har renhetslagar

dvs
du är ren

du är oren

oftast stöts den orene ut ur gruppenMK 7:14 Därefter kallade han åter folket till sig och sade till dem: "Hören mig alla och förstån.


MK 7:15 -----Intet som utifrån---- går in i människan---- kan orena henne,----men vad som går ut ifrån människan, detta är det som orenar henne."MK 7:16
MK 7:17 När han sedan hade lämnat folket och kommit inomhus, frågade hans lärjungar honom om detta bildliga tal.
MK 7:18 Han svarade dem: "Ären då också I så utan förstånd?-----Insen I icke att intet som utifrån----- går in i människan kan orena henne,-----
MK 7:19 -----

-----eftersom det icke går in i hennes hjärta,-------utan ned i buken, och har sin naturliga utgång?"


Härmed förklarade han all mat för ren.MK 7:20 Och han tillade:


----"Vad som går ut ifrån människan,---- detta är det som orenar människan.
MK 7:21Har du dessa tankar tänk då tyst Jesu blod Jesu blod
Jesu blod Jesu blod tills den onda tanken förflyttas

Ty inifrån, från människornas hjärtan, -----utgå deras onda tankar,


otukt, .....Har du dessa tankar tänk då tyst Jesu blod Jesu blod
Jesu blod Jesu blod tills den onda tanken förflyttas
tjuveri,..... Har du dessa tankar tänk då tyst Jesu blod Jesu blod
Jesu blod Jesu blod tills den onda tanken förflyttas
mord,.....Har du dessa tankar tänk då tyst Jesu blod Jesu blod
Jesu blod Jesu blod tills den onda tanken förflyttas


MK 7:22


äktenskapsbrott,.....Har du dessa tankar tänk då tyst Jesu blod Jesu blod
Jesu blod Jesu blod tills den onda tanken förflyttasgirighet,.....
Har du dessa tankar tänk då tyst Jesu blod Jesu blod
Jesu blod Jesu blod tills den onda tanken förflyttasondska,...... Har du dessa tankar tänk då tyst Jesu blod Jesu blod
Jesu blod Jesu blod tills den onda tanken förflyttas
svek,..... Har du dessa tankar tänk då tyst Jesu blod Jesu blod
Jesu blod Jesu blod tills den onda tanken förflyttas
lösaktighet,...... Har du dessa tankar tänk då tyst Jesu blod Jesu blod
Jesu blod Jesu blod tills den onda tanken förflyttas
avund,....... Har du dessa tankar tänk då tyst Jesu blod Jesu blod
Jesu blod Jesu blod tills den onda tanken förflyttas
hädelse,...... Har du dessa tankar tänk då tyst Jesu blod Jesu blod
Jesu blod Jesu blod tills den onda tanken förflyttas
övermod,...... Har du dessa tankar tänk då tyst Jesu blod Jesu blod
Jesu blod Jesu blod tills den onda tanken förflyttas
oförsynt väsende......Har du dessa tankar tänk då tyst Jesu blod Jesu blod
Jesu blod Jesu blod tills den onda tanken förflyttas

MK 7:23 Allt detta onda går---- inifrån ut,---- och det orenar människan."


dvs Jesu blod renar ditt hjärtas tankar


i gamla testamentet fanns reningsregler


i nya testamentet finns Jesu blod som reningsregel

en gång för alla in i det allraheligaste och vann en.... evig förlossning....det är denna förlossning från onda tankar du känner när du repeterar Jesu blodHEB 9:12 gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning.
HEB 9:13 Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet,
HEB 9:14 huru mycket mer skall icke Kristi blod -- då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud -- rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!en gång för alla in i det allraheligaste och vann en.... evig förlossning....det är denna förlossning från onda tankar du känner när du repeterar Jesu blod
HEB 9:9 Ty detta är en sinnebild som avser den nuvarande tiden, och i enlighet härmed frambäras gåvor och offer, vilka dock icke kunna fullkomna, efter samvetets krav, den som förrättar sin gudstjänst,
HEB 9:10
utan allenast äro utvärtes stadgar -- de såväl som föreskrifterna om mat och dryck och allahanda tvagningar --stadgar pålagda intill dess tiden vore inne för en bättre ordning.

dvs en gång för alla in i det allraheligaste och vann en.... evig förlossning....det är denna förlossning från onda tankar du känner när du repeterar Jesu blod

detta är väl nåd om något är nåd

HEB 9:11 Men Kristus kom såsom överstepräst för det tillkommande goda; och genom det större och fullkomligare tabernakel som icke är gjort med händer, det är, som icke tillhör den skapelse som nu är,
HEB 9:12 gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning.
HEB 9:13 Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet,
HEB 9:14huru mycket mer skall icke Kristi blod --då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud --rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!HEB 9:15 Så är han medlare för ett nytt förbund,på det att de som voro kallade skulle få det utlovade eviga arvet,


därigenom att en led döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra förbundet.


HEB 10:1 Ty lagen innehåller en skugga av det tillkommande goda, men framställer icke tingen i deras verkliga gestalt;
därför kan den aldrig genom de offer som ständigt frambäras, år efter år på samma sätt,

fullkomna dem som framträda med sådana.
HEB 10:2 Annars skulle man väl hava upphört att offra,


då ju de som så förrättade sin gudstjänst icke mer kunde veta med sig någon synd,sedan de en gång hade blivit renade.

HEB 10:3 Men just i offren ligger en årlig påminnelse om synd.
HEB 10:4 Ty


omöjligt är att tjurars och bockars blod skulle kunna borttaga synder.

men repetera Jesu blod och du märker att syndatanken förflyttas i ditt sinne

de första människorna föll genom en frestelse dvs en tankeingivelse


vi alla som fallit upprättas genom en tankeingivelse

t ex Jesu blod det är ju en tankebana


HEB 10:5 Därför säger han vid sitt inträde i världen: "Slaktoffer och spisoffer begärde du icke, men en kropp beredde du åt mig;
HEB 10:6 i brännoffer och syndoffer fann du icke behag.
HEB 10:7 Då sade jag: 'Se, jag kommer -- i bokrullen är skrivet om mig -- för att göra din vilja, o Gud.'"
HEB 10:8 Sedan han först har sagt: "Slaktoffer och spisoffer, brännoffer och syndoffer begärde du icke, och i sådana fann du icke behag" -- och dock frambäras de efter lagen --
HEB 10:9 säger han vidare: "Se, jag kommer för att göra din vilja."


Så tager han bort det förra, för att sätta det andra i stället.HEB 10:10 Och i kraft av denna "vilja" hava vi blivit helgade, därigenom att Jesu Kristi "kropp" en gång för alla har blivit offrad.
HEB 10:11 Och alla andra präster stå dag efter dag i sin tjänst och frambära gång på gång enahanda offer,som dock aldrig kunna borttaga synder; dvs frestelsen i tankelivet


HEB 10:12 men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han för beständigt på Guds högra sida
HEB 10:13 och väntar nu allenast på att "hans fiender skola bliva lagda honom till en fotapall".
HEB 10:14 Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som bliva helgade.
HEB 10:15 Härom vittnar jämväl den helige Ande för oss. Ty sedan Herren hade sagt:
HEB 10:16 "Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar", säger han: "Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinnen skall jag skriva dem";
HEB 10:17 och vidare: "Deras synder och deras orättfärdiga gärningar skall jag aldrig mer komma ihåg."
HEB 10:18 Men där förlåtelse för dessa är given, där behöves icke mer något offer för synd.
HEB 10:19 Eftersom vi nu, mina bröder, hava en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod,


gott folk

tio budom du läser tio bud avslöjas tankar


men Jesu blod gör om intet tankar som bryter mot tio bud
därför säger jag om jag har mardröm på natten jesu blod jesu blod jesu blod
dvs repeterar ordet jesu blod tills skräcktanken försvinner och det brukar fungera


Slutsats
orena tankar.. orena andar... onda tankar.... onda andar... har ej rätt att vara i min ande.... kropp...
själ... förstånd... sinne....

http://givmild.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html